“มนัญญา” จับมือ สปป.ลาว ทำ MOU ดันส่งออกสินค้าการเกษตร ปี 66 พุ่ง 6 แสนล้าน

“มนัญญา ไทยเศรษฐ” บิน หารือ MOU ไทย-สปป.ลาว กระชับความสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ดันส่งออก ปี 66 พุ่ง 6 แสนล้านบาท เดินหน้าขยายโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทย
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2566 พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ตลอดจนผู้ประกอบการจากภาคเอกชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า การเดินทางเยือน สปป.ลาว ในวันนี้จะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ณ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมเจตจำนงและมิตรภาพที่ดี และเปิดโอกาสในการหารือโครงการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรราชอาณาจักรไทย และ กรมปลูกฝัง สปป.ลาว ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว

“ไทย – สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถส่งสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนได้โดยตรง ต้องผ่าน สปป.ลาวก่อน ดังนั้นหากมีอุปสรรคติดขัดในจุดนี้ จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรไทยอย่างมาก ซึ่งไม่ได้มองว่า สปป.ลาวเป็นทางผ่าน แต่มองว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะขยายสินค้าจากไทยไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ โดยไทย และสปป.ลาว จะต้องหารือร่วมกันและทำงานอย่างใกล้ชิด ในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สปป.ลาวในเรื่องของสุขอนามัยพืชที่มีมาตรการตรวจอย่างเข้มข้นก่อนส่งออก รวมถึงประเด็นสำคัญอย่างเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน เนื่องจากไทย – จีน มีข้อตกลงการส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ต้องปิดซีลตู้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปลอมปนสินค้าระหว่างขนส่งตลอดเส้นทางจนถึงประเทศจีน จึงจะขอความร่วมมือระหว่างขนส่งผ่าน สปป.ลาว นั้น ลดขั้นตอนการเปิดตู้หรือ Break Seal ตู้คอนเทนเนอร์ ยกเว้นกรณีมีข้อมูลว่ามีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งทางฝ่ายไทยจะนำตัวอย่างซีลและตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรองรับการใช้งาน e-Phyto แสดงต่อทางการ สปป.ลาวด้วย” น.ส.มนัญญา กล่าว และว่า

การเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสดีของเกษตรกร และผู้ส่งออกของไทยที่ได้ร่วมเดินทางด้วย ที่จะได้รับทราบปัญหาที่ด่านของชายแดนลาว เพื่อนำมาแก้ปัญหาการแออัดที่ด่านไทย ลดความล่าช้าในการส่งออก ทั้งนี้ จะหารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ระบบโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งทางบกและทางอากาศ การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืชไทย – ลาว เพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชในสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – ลาว (Working Group) ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน อีกทั้ง จะมีการหารือในเรื่องการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อน-ห้วยซั้ว ใน สปป.ลาว อีกด้วย

จากนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ย้ำการเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว-คมนาคม รอบด้าน กับ สปป.ลาว ลาวเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทย โดยในปี 2565 ไทย – ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมสินค้าทุกประเภท ทั้งหมดรวม 5.5 แสนล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ ตัวเลขการส่งออกด่านชายแดนไทย – ลาว จะเพิ่มเป็น 6 แสนล้านบาท จากยอดการส่งออกสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 – 60,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 – 2564 อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ด่านศุลกากรที่สำคัญอันดับ 1 คือ ด่านมุกดาหาร มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกและนำเข้าถึง 2.24 แสนล้านบาท รองลงมาคือ ด่านหนองคาย นครพนมและด่านเชียงของตามลำดับ

สำหรับภาพรวมสินค้าเกษตรในการค้าชายแดนและผ่านแดนทางบก ไทย – สปป. ลาว (ม.ค. – พ.ย. 2565) ในปี 2565 ไทย – ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) ส่งออก ปริมาณรวม 1.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.5 พันล้านบาท โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกไปลาวที่สำคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์ กากและของเหลือจากพืช อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ ข้าว ผลไม้สด เป็นต้น สำหรับการส่งออกผ่านแดนจากลาวไปจีน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) มีปริมาณรวม 8.06 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5.66 หมื่นล้านบาท ผ่านด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหาร และ ด่านตรวจพืชหนองคาย ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับกรมตรวจบัญชีกลาง ของ สปป.ลาว ในการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านระบบการทำบัญชี และระบบการควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์ของ สปป.ลาว จัดโปรแกรมศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสหกรณ์ของ สปป. ลาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูบัญชีอาสา และ Smart Farmer ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ให้แก่สหกรณ์ของ สปป.ลาว
.
ในส่วนของความร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีรายงานผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทสไทย – สปป.ลาว โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์คู่แฝด ไทย-ลาว) การรายงานผลการประชุมหารือการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเทศไทยกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และพัฒนาชนบท สปป. ลาว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password