ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย รองรับระบบซื้อขายใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทันสมัยเหมาะกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและขยายโอกาสในการลงทุนพร้อมรองรับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้ รวมถึงทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น

ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงได้ดังนี้

1.ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) ซึ่งสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ ±1 ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor

2.เพิ่มเครื่องหมาย P (Pause) สำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขาย ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด แทนการใช้เครื่องหมาย SP (Suspension) กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน

3.เพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งประเภท Good till Cancel (GTC) หรือ Good till Date (GTD) ได้ ซึ่งคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ จะคงค้างอยู่ในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนด แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่า 30 วัน

4.ปรับเกณฑ์ Ceiling &Floor ของหุ้น Foreign เป็นไม่เกิน ±60% ของราคาอ้างอิงสำหรับทุกวิธีการซื้อขาย ด้วยปัจจุบันการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธี Trade Report สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ (คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) มีค่า Ceiling & Floor ที่ไม่เกิน ±30% ของราคาอ้างอิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธีการซื้อขายอื่น

5.ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW) หรือที่เรียกว่า “Odd Lot” ซึ่งเป็นการซื้อขาย DW ที่ต่ำกว่า 100 หน่วย เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย DW ที่เป็นหน่วยย่อยมีจำนวนน้อยมาก

6.นอกจากนี้เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้องด้วย โดยกฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password