ใจฟู! ‘ธอส.- ก.คลัง’ ร่วมลดปมเหลื่อมล้ำ – มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสที่ จ.สระแก้ว

ธอส.ผนึกกระทรวงการคลัง สร้างและส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย CSR เผย! เป็นบ้านหลังที่ 4,713 และ 4,714 จากทั้งหมดกว่า 4,700 หลัง และมีผู้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 18,848 ราย

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลัง พิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 15 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อร่วมยกระดับและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา ธอส. ได้อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาแล้ว รวม 4,712 หลัง

สำหรับใน ปี 2567 ยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) คณะผู้บริหารจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท พร้อมสนับสนุนไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ และค่าเครื่องอุปโภค-บริโภคอีกหลังละ 4,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000 บาท ให้กับ ด.ช.ภานุวัฒน์ ขันนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ด.ญ.กมลชนก เพ็งสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

โดยงบประมาณ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าว มาจากเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “GH Bank Run for Home” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 และได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ อ.สระแก้ว คัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งบ้าน 2 หลังดังกล่าว นับเป็นบ้านที่สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบเป็นหลังที่ 4,713 และ 4,714 จากจำนวนบ้านทั้งหมดที่ธนาคารได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือกว่า 4,700 หลัง โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า 18,848 ราย

ทั้งนี้ ธอส. เดินหน้าสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดทำโครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมอบปัจจัยและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ สังคมโดยรวม เป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของธนาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของธนาคารที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปี.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password