อุตฯ จับมือ METI ดันเทคโนโลยีอัจฉริยะกำกับโรงงานเสี่ยงอันตราย

ก.อุตสาหกรรม จับมือ METI ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะใช้กำกับโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยงอันตราย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI) ประเทศญี่ปุ่นได้มาเยือนประเทศไทย และเข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2565 โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถและการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) Strengthening the Smart Industrial Safety in Thailand เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของสมาคม Thailand – Japan Smart Industrial Safety Consortium (TJ-SISC) โดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีขึ้น (up-skill) และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (re-skill) ด้วยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation : DX) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับนโยบาย รมว.สุริยะฯ โดยเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) Strengthening the Smart Industrial Safety in Thailand และได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของ กรอ. และ METI เพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะสู่โรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ซึ่ง กรอ. จะมีแนวทางการดำเนินการปรับกฎหมายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและลดการใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจกำกับดูแล โดยส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณให้อุปกรณ์สามารถรับ-ส่งข้อมูล (Internet of Things : IoTs) หรือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการตรวจโรงงาน และยังเป็นการยกระดับโรงงานให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการประกอบกิจการให้ชุมชนโดยรอบ หรือภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2564 กรอ. และ METI ได้ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีขึ้น (up-skill) และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (re-skill) ในหลักสูตร Digital Technology for Process Industry – (Utilization of AI/IoTs) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation : DX) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data engineering (AI/IoTs/DX) เป็นต้น อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password