ซีพี ออลล์ ‘บ.ไทยหนึ่งเดียว’ ติดกลุ่ม Food & Staples Retailing สะท้อนองค์กรยั่งยืน 6 ปีติด

DJSI ชู ซีพี ออลล์หนึ่งเดียวของไทยใน DJSI World กลุ่ม Food & Staples Retailing ปี 2022 การันตีองค์กรยั่งยืนระดับโลก 6 ปีต่อเนื่อง ด้าน “ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล” เผย! ยึดแนวทางทำงาน 3 เสาหลักมุ่งเน้น “การพัฒนายั่งยืน – หนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี – รักษาสิ่งแวดล้อม” พร้อมยืนเคียงข้างชุมชนและสังคมในทุกวิกฤติ

ทุกๆ  ปี S&P Global จะทำการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีผลดำเนินการโดดเด่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่ง บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประเมินใน 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะมาจากแบบประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่เรียกว่า S&P Corporate Sustainability Assessment ปี 2022 ที่ประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในปี 2022 นี้ มีบริษัทกว่า 13,000 แห่งทั่วโลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินนี้

สำหรับในปีนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และ กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) นอกจากนี้ ยังเป็น องค์กรเดียวของประเทศไทยในกลุ่มดัชนี DJSI World ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการเป็น องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก” ซึ่งมาจากการให้ความสำคัญกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Heart (Governance and Economic) Health (Social) และ Home (Environmental) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดีเป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีนี้ ซีพี ออลล์ มีผลดำเนินการสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อมมาจากความจริงจังในการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลก ผ่านกลยุทธ์ 7 Go Greenโดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายใน พ.ศ.2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน พ.ศ. 2593

ทั้งนี้ กลยุทธ์ 7 Go Green ถูกขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทางหลักได้แก่ Green Store การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Logistic การดำเนินงานด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Packaging การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และGreen Living การปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติส่งมอบต่อให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต

“ขณะเดียวกัน ภายใต้ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ซีพี ออลล์ ยืดหยัดเคียงข้างชุมชนและสังคมในทุกวิกฤติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมไทยมีความสุข ผ่านการสร้างคุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ การส่งเสริม SME และเกษตรกรที่มีกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้ช่องทางจำหน่าย และให้การเชื่อมโยงเครือข่ายในการขับเคลื่อน และที่ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กำกับดูแลกิจการด้วยความสุจริต โปร่งใส เคารพกฎหมาย และมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น จนกลายเป็นธรรมาภิบาลประจำใจของคนซีพี ออลล์ ทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่า เรามี ESG in process ในการทำงานทั้งระบบ” นายยุทธศักดิ์ กล่าวสรุป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password