NEDA จัดติวเข้ม ‘จนท.เพื่อนบ้านไทย’ ด้านการเงินและหนี้

สพพ. ดึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกประเทศ ร่วมติวเข้มผ่านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability”  พร้อมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Debt Management and Debt Sustainability” โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันการบริหารการชำระหนี้ การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงการบริหารหนี้สาธารณะหลังสถานการณ์ COVID-19

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน และศรีลังกา ทั้งนี้ สพพ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.)  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม SKYVIEW สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password