ตพส.ไทย มอบรางวัล ‘10 สตรีไทยผู้สรรค์สร้าง’  คุณประโยชน์ต่อสังคม  

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย จัดงาน Afternoon Tea พร้อมมอบรางวัล 10 สตรีไทยผู้สรรค์สร้าง เพื่อยกย่องสตรีไทยสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย) โดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมฯ จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย (Afternoon Tea) เพื่อยกย่อง “ชื่นชมสตรีไทยผู้สรรค์สร้าง” จำนวน 10 ท่าน มีดังนี้ รศ.ดร.สายสุรี จุติกุล ด้านส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก, รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ด้านส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนให้โตไปไม่โกง, ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ด้านส่งเสริมภาษาไทย, ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็ก, ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ด้านส่งเสริมหัตถกรรมและผ้าไทย

ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับสตรี, นางสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป (ฮิลตัน) ด้านส่งเสริมสถานภาพคนไทยในต่างแดน, นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ด้านส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสื่อเพื่อคุณภาพสังคม, ผศ.สุนี ไชยรส ด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก, นางอโนชา ชิวิตโสภณ ด้านกฎหมายส่งเสริมความยุติธรรมเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่องชื่นชม สตรีไทยผู้ทำงานด้วยตนเองมาอย่างยาวนานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน กล้าคิด กล้าทำ สรรค์สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดความดีงามและคุณประโยชน์ต่อสังคม สตรี เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลต่างๆ อย่างประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password