กรมคุ้มครองสิทธิฯขานรับ ครม. เดินหน้าจัดอบรมสิทธิมนุษยชนให้ จนท.รัฐ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ตามมติ ครม. ให้ภาครัฐจัดอบรมวิชาสิทธิมนุษยชน ให้ข้าราชการในหลักสูตรฝึกอบรมทุกระดับไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ในฐานะ โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ พร้อมกับเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่ครอบคลุมการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง  และให้หน่วยงานภาครัฐ  บรรจุวิชา สิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการทุกระดับตามขอบเขตและเนื้อหาหลักการสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด 

โดย แผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 5 นี้ มีความครอบคลุมมิติสิทธิมนุษยชนในกลุ่มต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแล เช่น ดูแลประกันพืชผลแก่เกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลสวัสดิการกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ (gig worker)การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ธุรกิจSME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เป็นต้น และแผนฉบับนี้ ยังมีครอบคลุม มิติด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  อีกด้วย

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมบูรณาการและขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชน สำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชนและเป็นการสร้างหลักประกันในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป” นายธีรยุทธ ระบุ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password