บสย. รับเกียรติบัตรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565

บสย. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากคกก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงาน ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2565)  ให้ บสย. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรการประชุมพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหารและพนักงานได้ประกาศเจตจำนงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม และการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ความดีที่อยากทำ” ผ่านกิจกรรมคิดดี โดยคุณธรรมหลักของหน่วยงาน คือ การช่วยเหลือ SMEs ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ บสย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password