PAT – ซีพี รีเทลลิงค์ ลงนามความร่วมมือ ด้านการศึกษาระบบวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับ ซีพี รีเทลลิงค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี วิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมทุนการศึกษา เริ่มปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จึงได้ร่วมมือออกแบบหลักสูตร  โดยมีการเรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยฯ  และภาคปฏิบัติจัดให้มีการฝึกอาชีพที่บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ฯ  และสถานประกอบการที่อยู่ในความร่วมมือ  เช่น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  เพื่อพัฒนาผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  ในระดับ ปวส. ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของลูกค้าของสถานประกอบการ  ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี  จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ  และมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยบริษัท ซีพี  รีเทลลิงค์ฯ  สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน  60 ทุนให้กับนักศึกษา มูลค่า 4,800,000 บาท พร้อมมีเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอาชีพ  รวมไปถึงการรับประกันการมีงานทำของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา  และโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี  กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

นายวิเชียร  เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า  จะเป็นการช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้  และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยจากภาคผู้ประกอบการจริง  สู่ภาคการศึกษา  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  ด้วยการเข้าถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการโดยตรง

ทางด้านนายวิเชียร  จึงวิโรจน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กล่าวเสริมว่า  บริษัทฯ มีความพร้อม และยินดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ของการเป็นช่างที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา  อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้รับนักเรียน ระดับ ปวช. หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เข้ามาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง  และยอมรับในคุณภาพนักเรียนของวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด

อนึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เปิดสอนในระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ  และสังคม มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี  ในขณะที่บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานติดตั้ง  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก  ในหลากหลายรูปแบบ  ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับ World Class ให้บริการกับธุรกิจทั้งที่อยู่ในกลุ่ม ซีพี ออลล์  และกลุ่มธุรกิจภายนอกมาอย่างยาวนาน จนได้รับความเชื่อถือระดับสูงมาโดยตลอด.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password