เฮ! ซีพี ออลล์ มอบ 9.8 พันทุนให้เด็กไทยเรียนต่อที่ปัญญาภิวัฒน์

ซีพี ออลล์ ร่วม “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน” มอบทุนปีการศึกษา 2566 รวม 9,800 ทุน เป็นเงินกว่า 902 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรี – ปริญญาโท ที่ปัญญาภิวัฒน์ ทั้ง PAT และ PIM

“การศึกษาคือประตูสู่อนาคตที่ดี ซีพี ออลล์ มุ่งหวังอยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความฝันและมีความหวังอันสดใส จึงมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม สำหรับนำไปสร้างอนาคตที่ตามต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึง ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต ตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

โดยในปี2566 นี้ ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวม 9,800 ทุน เป็นเงินกว่า 902 ล้านบาท โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องกว่า 18 ปี รวมกว่า 84,000 ทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 7,300 ล้านบาท

สำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงาน (Work-based Learning) สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแบบองค์รวม แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขางานไฟฟ้ากำลัง และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่, สาขางานเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ และสาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา รวมถึงเปิด ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีก 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน Internet broadcasting for Classrooms

โดยปีการศึกษา 2566 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รวมจำนวนกว่า 6,500 ทุน  เป็นมูลค่ากว่า 110 ล้านบาท

ด้าน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ในฐานะ มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า Work-based Education ซึ่งเป็นการเชื่อมภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ

ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 11 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ, เกษตรนวัตและการจัดการ, การจัดการธุรกิจอาหาร, การจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์, การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง, พยาบาลศาสตร์, โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหารและ วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน รวมถึงระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้จัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี จ.ชลบุรี

โดยปีการศึกษา 2566  ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมจำนวนกว่า 3,300  ทุน รวม 792 ล้านบาท

รวมปีการศึกษา 2566 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวม 9,800 ทุน เป็นเงินกว่า 902  ล้านบาท

“ซีพี ออลล์ ส่งมอบความรู้ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็น “คนเก่ง คนดี” ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยมีนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษารวมแล้วกว่า 40,000 คน  เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password