กอช. มอบรางวัลผลงานการประกวดแอนิเมชัน “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดงานประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบได้เข้าถึงการออม รู้จักสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. ผ่านผลงานคลิปวิดีโอแอนิเมชันในครั้งนี้

โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบได้เข้าถึงการออม รู้จักสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. ผ่านผลงานคลิปวิดีโอแอนิเมชันในครั้งนี้

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กล่าวว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เริ่มดำเนินการวันที่ 20 สิงหาคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ระยะยาวให้กับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใด ๆ เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

การเป็นสมาชิก กอช. จะช่วยให้ผู้เป็นสมาชิกมีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี มีเงินเกษียณเหมือนข้าราชการ จุดเด่นการออมกับ กอช. คือ มีเงินที่รัฐบาลสมทบให้สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน จากการที่ กอช. นำเงินไปบริหารแล้ว จะช่วยให้ประชาชนมีเงินบำนาญรายเดือนที่ใช้ในการดำรงชีพเมื่อยามเกษียณ แต่ละคนจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับระยะเวลา และจำนวนเงินที่ออม

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินในกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปในหลายกิจกรรมตลอดทั้งปีรวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กที่จัดขึ้นทุกปีและในวันเด็กปีนี้ได้จัด โครงการประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในวันนี้ โดยโครงการนี้มีความสอดรับกับคำขวัญ   วันเด็ก ประจำปี 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ในการสร้างวินัยการออมเงินแก่เยาวชน เพื่อรองรับอนาคตที่มั่นคงในวันหน้า

โครงการประกวดฯ นี้ เป็นโครงการที่ดีเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตระหนักถึงการออม สร้างสรรค์ผลงานในมุมมองที่แตกต่างตามช่วงวัย ถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตผ่านผลงานแอนิเมชัน (Animation) และสามารถขยายผลกระจายการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. มากขึ้น อาทิ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. การรับสิทธิประโยชน์เมื่อเป็นสมาชิก กอช. แล้ว ช่องทางอำนวยความสะดวกในการสมัครและส่งเงินออมสะสม รวมถึงบทบาทและภารกิจของ กอช. ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง แตกต่างในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เกิดการสื่อสารเข้าใจและเข้าถึง กอช. ได้ง่ายมากขึ้น และเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดเรื่องราวของ กอช. ต่อในกลุ่มของเพื่อน ๆ และเครือข่ายที่ตนเองรู้จักผ่านผลงานแอนิเมชันที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงาน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กอช. มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ออมจนถึงอายุ 60 ปี ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้วางแผนการออมเงินไว้ใช้เพื่ออนาคต โดยเริ่มออม 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ ในเดือนถัดไป เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐเพิ่มมากขึ้นและสร้างความเสมอภาคทางสังคมในการดูแลจากภาครัฐ  ปัจจุบัน กอช. มีจำนวนสมาชิกกว่า 2,516,426 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยสมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 47.01 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 29.72 และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 7.43 ตามลำดับ

โดย กอช. มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการสมัคร และส่งเงินออมที่หลากหลาย ให้ประชาชนได้เข้าถึงการออม ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน และไลน์ กอช. หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม และสหกรณ์ที่เข้าร่วม 50 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กอช. จัดโครงการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”  ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ของ กอช. อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว กอช. จึงได้จัดงานประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ซึ่งมีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 18 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 รางวัล ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 6 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 6 รางวัล  และในปี 2566 กอช. จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้ประชาชน เยาวชน เข้าถึงการออมกับ กอช. ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเป็นการปลูกฝังการวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและครอบครัวที่ดีต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. ได้ขับเคลื่อนบทบาทในการส่งเสริมการออมของประเทศให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายของ กอช. ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินสร้างความรู้และความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงการวางแผน การออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ  จึงได้จัดโครงการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” เพื่อเป็นขยายการรับรู้ รับทราบ และความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ กอช. ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการออมในระดับประเทศ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม 3 คนนี้มันโก้จริง ๆ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์   กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางสาวภูฟ้า ศุภกิจเจริญ จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม Melon-Plan  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 1. นางสาวมณิสร มุสิกุล จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพมหานคร   2. นายวนาดอน ทองภูบาล  จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพมหานคร  3. ทีม Karanammoraeh  จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม บภด.  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวอัชฌานันต์ นิธิธนานันต์ นายสานุพงศ์ นิยม และนางสาวสุวิชญา สุตะวงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม The Three Muskateers จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย  ได้แก่  1. ทีม HW  จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร                                        

2. ทีม MA STU จากวิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี 3. ทีมแฮแด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม Heavy Mind Production

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม The Superproductionmans

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  ทีม ART & JOY

รางวัลชมเชย  ไม่มีผู้ได้รับรางวัลทั้งนี้ กอช. ต้องขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดฯ รวมกว่า 70 ผลงาน โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานให้การตอบรับเป็นอย่างดี และ กอช. จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการออมกับ กอช. เพื่ออนาคตเพิ่มมากขึ้นต่อไป เพื่อสร้างวินัยการออมให้ประชาชนได้รู้จักการออมเพื่ออนาคตกับ กอช. พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกครอบคลุมตามเป้าหมายของ กอช. ต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-049-9000.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password