SME D Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ ‘รักออม รักษ์โลก’ วันเด็กแห่งชาติ ปี 66

ธพว. จัดทำกระปุกออมทรัพย์ “รักออม รักษ์โลก” ปลูกฝังเด็กไทย รักการออม รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D  Bank  ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดทำกระปุกออมทรัพย์ “รักออม รักษ์โลก” ส่งมอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มูลนิธิ โรงพยาบาล สำนักงานเขต  และหน่วยงานราชการ ทหาร-ตำรวจ เช่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเขตพญาไท สถาบันประสาทวิทยา กรมดุริยางค์ทหารบก กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และ ชมรมหมู่บ้านพฤกษา 3  เป็นต้น เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามสถานที่ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566   ถือเป็นการร่วมปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยมีนิสัยรักการออมเงิน  พร้อมเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ ด้วยลวดลายกระปุกออมทรัพย์ที่สื่อถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG Model โดยขอให้เด็ก ๆ ยึดปฏิบัติตามหลักคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”  เสริมสร้างให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password