SCB หนุนสร้างความก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน – ก่อนรับรางวัล CSR ยอดเยี่ยมเอเชีย

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตอกย้ำการเป็นธนาคารที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบคุณค่าและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ผ่าน 3 มิติหลกสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB  คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) ในงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำของฮ่องกงด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 116 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักของจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากธนาคารฯ มองว่า ธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการเท่านั้น แต่เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นใน 3 มิติหลัก ได้แก่

1) การสนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน และครู เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

2) การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ธนาคารฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันต่อเหตุการณ์ เพื่อคืนความสุข สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างรอยยิ้ม ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)

และ 3) การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในกลุ่มพนักงาน

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ  “The Most Admired Bank”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password