ธ.ก.ส.เปิดตัวสถาบันการเงินประชาชนบ้านประสานมิตร จ.ชุมพร

ธ.ก.ส.เปิดตัวสถาบันการเงินประชาชนบ้านประสานมิตร จังหวัดชุมพร หนุนสร้างความเข้มแข็งทางการเงินในชุมชน กว่า 243 แห่งทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. หนุนสร้างความเข้มแข็งทางการเงินในชุมชน วางเป้าพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการเงินชุมชนกว่า 243 แห่งทั่วประเทศสู่สถาบันการเงินชุมชนที่มีมาตรฐาน พร้อมเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการเงินในชุมชน ทั้งการออม การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงินให้กับทุกคนในชุมชน และลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบ เปิดตัวสถาบันการเงินประชาชนบ้านประสานมิตร จังหวัดชุมพร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน ที่พร้อมให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

นายสิทธิวัชช์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดตัวสถาบันการเงินประชาชนบ้านประสานมิตร ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับจากองค์กรการเงินชุมชนไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 โดย ธ.ก.ส. ในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นธนาคารผู้ประสานงาน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแนวทางการดำเนินงาน การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบริการด้านการฝาก – ถอนเงิน การสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน การจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน รวมถึงการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งเดิมองค์กรการเงินบ้านประสานมิตรมีพื้นที่ดำเนินงานเฉพาะหมู่ 18 ตำบล พะโต๊ะ เมื่อมีการยกระดับเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มอีก 19 หมู่บ้านในตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินงาน มีคณะกรรมการที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่แม่นยำ ทำให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการเงินชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเงินภายในชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถทำหน้าที่ดูแลและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน การส่งเสริมให้สมาชิกสร้างวินัยในการออมเงินและยึดหลักการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการใช้จ่ายและลงทุน เพื่อป้องกันการหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบอันเป็นภาระหนัก

โดย ธ.ก.ส. ได้มีการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model พร้อมวางเป้าหมายหนุนองค์กรการเงินชุมชนกว่า 243 แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นสถาบันการเงินประชาชนที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ธ.ก.ส. ยังเข้าไปพัฒนาและสนับสนุนสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสวยศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันการเงินชุมชนตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร สถาบันการเงินชุมชนตำบลนาพิน จังหวัดอุบลราชธานี และสถาบันการเงินชุมชนบ้านสันใต้ จังหวัดเชียงราย ให้สามารถจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password