ปลัดอุตฯ เยี่ยมชมความสำเร็จ 2 กิจการลูกค้าสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอี ภาคเหนือ

“ปลัดฯณัฐพล” พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยึ่ยมชนความสำเร็จ 2 กิจการลูกค้าสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จ 2 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประกอบด้วย บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิต/จำหน่ายชา-กาแฟสมุนไพรออแกนิค ประเภทเครื่องดื่มชาคุณภาพ และได้รับมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย โดยการทำเกษตรอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาป่าต้นน้ำ ไม่ทำลายป่า ทำลายดิน ซึ่งก่อให้รายได้และสร้างอาชีพ สำคัญยังกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น

และบริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา เครื่องไม้แกะสลัก และศิลาดลทุกประเภท ที่ยังคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในการผลิตแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยกระบวนการคิดและผลิตจากการผสมผสานระหว่างทักษะภูมิปัญญา วัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญเชิงศิลปหัตถกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการออกแบบและกระบวนการวิธีเชิงอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดรูปแบบที่มีความทันสมัย

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า “กระทรวงฯ เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง มีการถอดบทเรียน พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ดร.ณัฐพล

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด มีผู้ขอรับสินเชื่อจากโครงการฯ จำนวน 2,138 ราย วงเงินรวมที่ขอ 2,833ล้านบาท โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผู้ขอรับสินเชื่อจากโครงการฯ มากที่สุด จำนวน 545 ราย คิดเป็น 25% รวมเป็นจำนวนเงิน 587.17 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ sme ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร 0 2354 3310 หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password