ธพส.เปิดรับวิจารณ์ TOR ก่อนจัดประมูลศูนย์ราชการโซน C เฟส 2

ธพส. ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส เตรียมประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯโซน C เฟสที่ 2 อาคารด้านทิศใต้ ราคากลางเฉียด 4.5 พันล้านบาท พร้อมมั่นใจขั้นตอนการ e-bidding ชัดเจน โปร่งใสทุกขั้นตอน ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม หลังเปิดให้โอกาสวิจารณ์นานเป็นเดือน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า ธพส. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส และได้มีการเตรียมตัวเพื่อเปิดประมูลงานก่อสร้างในเฟสที่ 2 โดยใช้ TOR ฉบับเดียวกันกับเฟสที่ 1 และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลการก่อสร้างจำนวนมากเช่นเดียวกันกับในเฟสที่ 1 เพราะ ธพส. ยึดมั่นแนวปฏิบัติในการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การันตีได้จากล่าสุดในปี 2564 เราได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA อยู่ในระดับ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ ธพส. อย่างยิ่ง

โครงการนี้ตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 81 ไร่ ประกอบด้วย 4 อาคาร บนฐานรากเดียวกัน มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีหน่วยงานราชการจำนวน 12 หน่วยงานย้ายเข้ามาใช้พื้นที่ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟส ประกอบด้วย เฟสที่ 1 อาคารด้านทิศเหนือ และเฟสที่ 2 อาคารด้านทิศใต้ โดยมีระยะเวลาห่างกัน 12 เดือน 

เฟสที่ 1 อาคารด้านทิศเหนือ ราคากลาง 6,729.900 ล้านบาท กำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีผู้รับเอกสารการประมูล 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ 5. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 

โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในราคา 6,245.697 ล้านบาท และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

เฟสที่ 2 อาคารด้านทิศใต้ ราคากลาง 4,486.466 ล้านบาท โดย ธพส. ได้ลงประกาศเพื่อให้ผู้สนใจวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งแสดงความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้รับฟังคำวิจารณ์เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน e-bidding ของกระทรวงการคลัง สำหรับ TOR ที่ใช้ในการประมูลทั้ง 2 เฟส ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเหมือนกัน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารที่ใช้ฐานรากเดียวกัน เพียงแต่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เฟส โดยคณะกรรมการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนด TOR ของโครงการนี้มาโดยตลอด จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการล็อกสเปคอย่างแน่นอน

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน มีความก้าวหน้าภาพรวมการก่อสร้างโครงการไปแล้วกว่า 13.84% โดยแบ่งเป็น งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (ชั้น B2, B1 และชั้น 1) 88.65%, งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) และงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลม 100% และงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ 1.76% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) เป็นไปตามแผนทุกงาน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password