กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์อัตราค่ารักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

กรมบัญชีกลางออกแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลในคลินิกกรณีให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ แต่เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์ประเภท Home Isolation, Community Isolation และ Self Isolation รวมถึงสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (คลินิก) จะเป็นผู้ให้บริการกับผู้ป่วยทุกสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวด้วย ดังนั้น เพื่อให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคลินิก ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยกำหนดให้คลินิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรมและสถานบริการที่ร่วมจัดบริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อโควิด 19 มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 โดยสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

“การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือ คลินิก ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มาใช้บังคับกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 203 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854  4441 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password