90 ปีสรรพสามิต มุ่งหน้าสู่ผู้นำเก็บภาษีเพื่อสังคม-สวล.-พลังงาน

ฉลอง 90 ปี! “ลวรณ แสงสนิท” ประกาศนำกรมสรรพสามิต มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เผย! พิษโควิดฯ กระทบจัดเก็บรายได้ปีงบ’64 เหตุออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนของผู้ประกอบการและคนไทย รวม 7 มาตรการ ส่วน 4 เดือนแรกปีงบ’65 จัดเก็บรายได้แล้วรวมกว่า 1.86 แสนล้านบาท โดยภาษีน้ำมัน รถยนต์ และเบียร์ ยังคงนำลิ่ว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น ประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 90 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานดังกล่าว

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2474 ซึ่งตลอดระยะเวลา 90 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 – ม.ค. 2565) กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 186,553.40 ล้านบาท ซึ่งรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภท โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน รถยนต์ และเบียร์ มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กระทั่ง ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กรมสรรพสามิตได้ชะลอการปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ แต่มุ่งเน้นออกมาตรการภาษีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ได้แก่

1. มาตรการขยายระยะเวลาสำหรับสินค้าสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในราคาที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ

2. มาตรการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น เพื่อช่วยเหลือสายการบินภายในประเทศให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ลดการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมการบินและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศ

3. มาตรการขยายระยะเวลาการขึ้นอัตราภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและชะลอการปรับราคาสินค้าต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย

4. มาตรการอนุมัติฉลากสินค้าสุราผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรในการยื่นคำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและเพื่อให้การอนุมัติฉลากเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. มาตรการภาษีสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ประเภทน้ำมันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable Diesel : RD) เพื่อช่วยเหลือรายได้เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น

6. มาตรการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบและเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบโดยให้มีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อรองรับกับโครงสร้างภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามมูลค่าแบบอัตราเดียวในอนาคต

7. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วัน 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมสรรพสามิตยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบ Direct Coding และ E-stamp ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าสุรา เบียร์ และยาสูบ รวมถึงการนำระบบ e – Lock เพื่อควบคุมและตรวจสอบการส่งออกน้ำมัน มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนภายในประเทศ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเยียวยาภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ จะดำเนินการยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อธิบดีกรมสรรพสามิต ย้ำ

อนึ่ง ในช่วงเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัดให้มีพิธีใส่บาตรพระ จำนวน 5 รูป จากวัดจอมสุดาราม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมสรรพสามิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนร่วมชมการจัดงาน แสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Fanpage กรมสรรพสามิต และในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ การมอบรางวัล มอบทุนการศึกษา และการเข้าร่วมแสดงความยินดีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password