กรอ.ยึดสารเคมีอันตราย 24 ตัน ด่านแม่สอด

กรอ. พร้อมด้วย ป.ป.ส.กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทหาร ยึดสารเบนซิลไซยาไนด์ จำนวน 120 ถัง น้ำหนักรวม 24,000 กิโลกรัม บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนจะถูกส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจยึดสารเบนซิลไซยาไนด์ จำนวน 120 ถัง น้ำหนักรวม 24,000 กิโลกรัม บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนจะถูกส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

จากการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการนำผ่านสารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด จึงเป็นความผิด ในข้อกล่าวหา “นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560” และ “ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 20/2 วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 70/2 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เจ้าหน้าที่ฯ จึงร่วมกันตรวจยึดสารเบนซิลไซยาไนด์ไว้เป็นของกลาง พร้อมอายัดตู้คอนเทนเนอร์ นำส่งด่านศุลกากรแม่สอดเก็บรักษา และแจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจุลพงษ์ กล่าวต่อว่า กรอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง ระงับการส่งออกและชะลอการนำเข้าวัตถุอันตรายบางรายการไว้ชั่วคราว เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางการควบคุมมิให้มีการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อระงับการอนุญาตส่งออกและชะลอการนำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์ โดยให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านระบบแจ้งข้อมูลการซื้อ-ขาย วัตถุอันตรายควบคุมพิเศษ และจะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสารดังกล่าวตามปริมาณการใช้จริงเป็นรายๆ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้ซื้อ (End user) สารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตามการใช้สารดังกล่าวตั้งแต่การนำเข้าจนถึงผู้ใช้ปลายทาง

“ทั้งนี้ กรอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ เข้ามาใช้หรือจำหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงขอให้ผู้นำเข้า และผู้ซื้อ (End user) ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยต้องแจ้งข้อมูลการซื้อ-ขายวัตถุอันตรายควบคุมพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://haz7.diw.go.th/h-chem/page.jsp ทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขาย และผู้ซื้อ (End user) ต้องจัดทำรายงานการใช้สารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ภายหลัง รวมทั้งต้องแจ้งข้อเท็จจริงฯ วอ./อก.7 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://cutly.fun/woaoaoko7 ปีละ 2 รอบโดยรอบแรก ตั้งแต่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน ให้แจ้ง 1-30 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน และรอบสอง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม ให้แจ้ง 1-31 มกราคม ในปีถัดไป” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password