ออมสินปล่อยกู้ใหม่กว่า 5.9 แสนล. ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตปี 64

ออมสินชูผลงาน “นำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม” ตอบสนองนโยบายรัฐ ช่วยธุรกิจและประชาชนตลอดปี 64 พ่วงปล่อยกู้ผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก ดันยอดสินเชื่อใหม่แตะ 6 แสนล้าน เผย! หั่นรายจ่ายไม่จำเป็นออกกว่า 1.2 หมื่นล้าน สร้างกำไรรวม 2.5 หมื่นล้าน พร้อมนำส่งรายได้แผ่นดินเกิน 1.6 หมื่นล้าน รั้งอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย ผลการดำเนินงานปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ยึดหลักบริหารจัดการนำกำไรส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 3,045,000 ล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มียอดเงินฝากรวม 2,576,934 ล้านบาท ยอดสินเชื่อรวม 2,270,281 ล้านบาท โดยเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 590,000 ล้านบาท และระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16.06%

นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับต่ำ 2.5% ของสินเชื่อรวม และมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสีย รวม 93,000 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบหลายปี คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPLs (Coverage Ratio) สะท้อนความมั่นคงมีเสถียรภาพของธนาคารที่ระดับ 165.09% ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Reduction Program) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม รวม 25,260 ล้านบาท โดยธนาคารได้จัดสรรกำไรสำหรับทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายรัฐ และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวนกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดนำส่งสูงสุดอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง

ทั้งนี้ ด้วยบทบาทภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ รวม 36 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน โดยธนาคารประสบความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ให้ลูกค้าเป็นจำนวนกว่า 1.5 ล้านราย ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลูกค้าได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร รวมถึงผลงานสำคัญในการเข้าทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ สร้างแรงกดดันให้เกิดการลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งตลาด ซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อรวม 12,000 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม

สำหรับ ปี 2565 ธนาคารเดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคม มุ่งเน้นดำเนินการภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ด้วยเหตุโควิด-19 การจัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ด้วยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม การยกระดับบริการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Alternative Data Analytic

รวมถึง การขยายบทบาทส่งเสริมการออมโดยให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจน การขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบแนวคิด ESG และ BCG Model ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสมดุลของปัจจัยความสำเร็จ 3 P (People – Planet – Profit) อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับองค์กร สังคม และระดับประเทศ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password