ดีพร้อม จับมือ มธ. ลำปาง อัพเกรดสินค้าชุมชน

ดีพร้อม เดินหน้านโยบายดีพร้อมแคร์ จับมือกับ มธ. ลำปาง พลิกฟื้นธุรกิจภูมิภาค ประเดิมโครงการอัพเกรดสินค้าชุมชนด้วยการออกแบบ – วัสดุสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประเดิมความร่วมมือแรกภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ ผ่านการลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และหัตถอุตสาหกรรมในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กสอ.เผยว่า สถิติในภาพรวม ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนกว่า 1.9 แสนรายการ และมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 50,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่ยังเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การแข่งขันและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยเฉพาะสินค้าประเภทงานฝีมือ – หัตถกรรมท้องถิ่นหรือ Local Craft ซึ่งเป็นรูปแบบสินค้าที่หลายภูมิภาคนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจและใช้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเริ่มมีความหลากหลายจึงทำให้การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ทั้งในเรื่องการออกแบบ มาตรฐาน การใช้ประโยชน์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในการสร้างรายได้และต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กสอ. จึงเดินหน้านโยบายปี 2565 ภายใต้ ดีพร้อมแคร์ ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการเชื่อมโยงพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ และได้พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และหัตถอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อช่วยสร้างมูลค่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าประเภทงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเซรามิกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเน้นการสร้างความร่วมมือใน 2 ด้าน ได้แก่

1.การให้ความร่วมมือด้านบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้ความรู้ทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นักศึกษาของศูนย์ลำปาง และ 2. การให้ความร่วมมือด้านสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และสถานที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาของศูนย์ลำปาง นอกจากนี้ ยังจะใช้ประโยชน์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของการเป็น “นครแห่งเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา” ให้เป็นที่ยอมรับในบริบทใหม่ ๆ ต่อไป

สำหรับเป้าหมายของของความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดลำปางและภูมิภาค รวมถึงให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดการต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) และนโยบายสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนานวัตกรรมและวัสดุอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password