ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง’คลัง’ เพิกถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

วันที่ 24 ม.ค.2565 ตามที่ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสําหรับ บริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID – 19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวนั้น ได้ปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด มีสินทรัพย์ สภาพคล่องไม่เพียงพอสําหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอ ของเงินกองทุนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ทําให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถ ในการชําระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ นอกจากนี้ สํานักงาน คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้ออกคําสั่งข้างต้น ได้ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑) ฐานะการเงินและการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริษัทมีหนี้สิน เกินกว่าทรัพย์สิน ๒,๙๙๖.๔๗ ล้านบาท จัดสรรเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ไม่เพียงพอ จํานวน ๒,๔๙๓.๖๙ ล้านบาท จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอ จํานวน ๒,๔๘๐.๕๕๙ ล้านบาท ประกอบกับ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จํานวน ๒๖๖.๐๖ ล้านบาท และมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จํานวน ๒,๑๘๖.๗๙ ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะสามารถ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กรมธรรม์ ประกันภัยและกฎหมายกําหนด และไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่บริษัท มีภาระผูกพันที่มีอยู่กับผู้เอาประกันภัยได้

และจากการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยได้สอบถามและติดตามความคืบหน้าจากบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขฐานะ การเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอ จนถึงเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่บริษัทได้นําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจากการที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ตามบันทึกถ้อยคํา ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับการยืนยันว่าบริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นมาเสริมสภาพคล่องอีกต่อไป ทั้งในส่วนของการกู้เงินและการเพิ่มทุน และแจ้งว่า บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและ การดําเนินการได้ อีกทั้ง ณ วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถ

นํามาใช้ได้ จํานวน ๑๖๒.๔๐ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างจ่ายอยู่ จํานวน ๒,๔๐๑.๐๘ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและสภาพคล่องได้ ตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดําเนินการตามที่นายทะเบียนกําหนดและหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า บริษัทมีฐานะ การเงินไม่มั่นคง ซึ่งหากประกอบธุรกิจต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ตามมาตรา ๕๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password