ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส อันเป็นการสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัด โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Awards)” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันนำไปสู่การยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน เป็นรางวัลองค์กรโปร่งใส 1 ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 5 ครั้ง ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีแนวปฏิบัติเพื่อกำกับให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมาย หมวด 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices) และ หมวด 4 องค์กรดำเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และป้องกันการให้หรือรับสินบน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password