สรรพากรหนุน ผปก.ทำใบกำกับภาษีออนไลน์ลดต้นทุน

กรมสรรพากรสนับสนุนผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจและส่งเสริมประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับสามารถดำเนินการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดทำด้วยรูปแบบกระดาษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อีกทางหนึ่ง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเสริมว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…..(พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับซึ่งมีสิทธิในการจัดทำ ส่ง รับและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax invoice by Email พ.ศ. 2560และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562อยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ให้ยังคงเป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎกระทรวงนี้ด้วย

“การออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการช่วยยกระดับ       ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานมีความทันสมัย นำไปสู่การเป็น Digital Government ต่อไป” อธิบดีกรมสรรพากร ย้ำ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password