ธอส.รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม สนับสนุน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้สนับสนุนการดำเนินงาน ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การแสดงเจตจำนงสุจริต  การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลในทุกเทศกาล (No Gift Policy) การจัดงานสัมมนาด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดี การร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ป้องกันการทุจริต 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการประกาศเจตนารมณ์ ที่จะร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ารับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password