บัญชีกลางเชื่อมข้อมูล e-GP กับกรมพัฒนาธุรกิจฯ

Post Views: 1,105 กรมบัญชีกลางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เชื่อม e-GP เข้ากับข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจฯ เผย! สามารถใช้ข้อมูลนิติบุคคลในระบบ e-GP แทนการยื่นสำเนาเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอได้แล้ว นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถใช้ข้อมูลนิติบุคคล จากระบบ e-GP ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password