บก.ย้ำ! ซ้อมความเข้าใจเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง ห้วงงบฯปี 66 ยังไม่ผ่านรัฐสภา

Post Views: 1,465 กรมบัญชีกลาง (บก.) เตรียมพร้อม! ซ้อมความเข้าใจหน่วยงานของรัฐ ปมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ช่วงที่งบประมาณปี 2566 ยังอยู่ในรัฐสภา ย้ำ! นโยบายรัฐเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 66 ให้คล่องตัว  นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล กรมฯ จึงได้แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password