Post Views: 792 กอช. รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออม และส่งเสริมความรู้ กอช. ต่อการให้บริการสมาชิก ผ่าน ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครราชสีมา นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวเปิด “กิจกรรมลงพื้นที่พบปะสมาชิก ตัวแทน กอช. และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเองบ้านคอกวัว” นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายณรงค์ บวชสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านคอกวัว หมู่…

Read More