Post Views: 1,247 คปภ. เอาจริงเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการประเมิน ITA ปี2566 เดินหน้ายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

Read More