Post Views: 918 EXIM BANK จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกอบอาชีพ สร้างพลังสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนสู่ชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บรรยายหัวข้อ “พลังสตรี พลังเศรษฐกิจ พลิกชีวิตครอบครัวและชุมชน” ให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจในชุมชนพื้นที่เขตพญาไทกว่า 22 ชุมชน ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับสำนักงานเขตพญาไทภายใต้ “โครงการ EXIM เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินและการประกอบธุรกิจให้กลุ่มสตรีในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง…

Read More