Post Views: 904 แบงก์กรุงไทย ดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่คนในชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน  โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชน โดยนำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเงิน…

Read More