Post Views: 1,009 ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ จึงดำเนินการสานต่อ โครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ล่าสุด ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน Financial Literacy…

Read More