Post Views: 829 ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงินกับชุมชนบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำองค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางในการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การออมและมีวินัยทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ ได้สานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ล่าสุด ธนาคารได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)…

Read More