Post Views: 681 กนอ.เผย นักลงทุนจีน ลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม supply chain ชิ้นส่วนยานยนต์ EV และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ชูโปรโมชั่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรก จูงใจนักลงทุน นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค…

Read More