บสย. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ บสย. (Board Workshop) พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกฝ่ายงาน โดยมี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาให้นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2568-2572 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)” โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยง SMEs และสถาบันการเงิน ผ่านการใช้ข้อมูลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และยกระดับบทบาทการเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ ภายใต้ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)

แผนระยะสั้นการเป็น Credit Mediator เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยง SMEs และสถาบันการเงิน ผ่านการใช้ข้อมูลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระยะกลาง Credit Facilitator ยกระดับบทบาทการเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ การค้ำประกัน การเป็นที่ปรึกษา และบริการอื่นๆ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และระยะยาว Financing Facilitator เป็นผู้ให้บริการและส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านการให้บริการที่นอกเหนือจากการค้ำประกันสินเชื่ออย่างยั่งยืน

โดยมีการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อและขยายช่องทางเพื่อเข้าถึง SMEs การให้คำปรึกษาและองค์ความรู้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน การยกระดับระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ พร้อมทั้งขยายโอกาสจากธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับความสามารถองค์กรผ่านการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อรองรับทิศทางในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ทิศทางการดำเนินงานดังกล่าว ยังคงดำเนินการภายใต้ค่านิยมองค์กร TCG Fast & First “รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs” เพื่อสนับสนุน SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password