สนง.สลากฯ จัด GLO Today & Future ปี 2 ‘ปักธง’ อุดรฯ-ขอนแก่น

สำนักงานสลากฯ ปักธง “อุดรธานี-ขอนแก่น” จัดงาน GLO Today & Future ปีที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ  พร้อมเดินหน้าร่วมกับ ธอส. หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO)  พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงาน GLO Today & Future ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ณ อาคารทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยวันที่21 เมษายน 2567 จะเดินทางไปจัดงาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  สำหรับ การจัดงาน GLO Today & Future มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานสลากฯ  ประกอบด้วย ด้านการพิมพ์สลาก การจำหน่าย การออกรางวัล และการจ่ายรางวัล ตลอดจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนวิสาหกิจ แผนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืน 

โดยมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ประชาชนผู้ซื้อสลาก, คู่ค้า (ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบและแบบดิจิทัล, ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ, จังหวัด, คลังจังหวัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) รวมถึงคู่ความร่วมมือ (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและนิทรรศการ เกี่ยวกับภารกิจหลักของสำนักงานสลากฯ ที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย   

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 ที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานและถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์บริการ ให้สอดคล้องต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ภายในงานยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ผู้ซื้อสลากและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การดำเนินงานของสำนักงานตามแนวทาง Responsible Gaming (RG), การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และ ความรู้พื้นฐานรูปแบบเกมสลากประเภทอื่นๆ ของกลุ่มประเทศภูมิภาคใกล้เคียงและทั่วโลก 

พร้อมกันนี้ มีการนำเสนอโครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย ระหว่าง สำนักงานสลากฯ กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในโอกาสที่ทั้ง 2 หน่วยงาน มีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสลากฯ “องค์กรสลาก มุ่งเน้นนวัตรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชน” ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ อาทิ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 และ เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ธอส. มาให้ความรู้เป็นพิเศษภายในงาน

การจัดงาน GLO Today & Future ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทาง “แผนดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านการจำหน่ายของสำนักงานสลากฯ ประจำปี 2567 และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผู้ซื้อและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และสำนักงานสลากฯ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนและภาคสังคม โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค จะมีอีก 2 ครั้ง ได้แก่ภาคเหนือ และภาคกลาง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password