บก.ชี้! แนวโน้มหน่วยงานรัฐมีผลประเมินตรวจสอบฯดีขึ้น เผย!รอบนี้มี 41 แห่งได้รับประกาศเกียรติคุณ

กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 เผย! รอบนี้มี 41 หน่วยงานที่ได้รับมอบฯ ด้าน “แพตริเซีย มงคลวนิช” ระบุ! หลายหน่วยงานมีแนวโน้มผลการประเมินดีขึ้นและมากขึ้น ย้ำ! สิ่งนี้หนุนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน สร้างความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของภาครัฐ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง (บก.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ได้จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ หน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี และระดับดีเยี่ยม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 

โดย การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร เป็นการประเมินโดยกรมบัญชีกลาง และมีคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณารับรองผลการประเมิน ทั้งนี้ ปัจจุบันแนวโน้มที่หน่วยงานมีผลการประเมินดีขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินมีจำนวนมากขึ้น สำหรับ การมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ได้รับการมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 41 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 13 หน่วยงาน

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 6 หน่วยงาน

– หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 5 หน่วยงาน

– หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 หน่วยงาน

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 22 หน่วยงาน

– หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 17 หน่วยงาน

– หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 หน่วยงาน

“กรมบัญชีกลาง ตระหนักถึงความสำคัญใน การพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงบริบทของประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน นำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของภาครัฐ ในภาพรวมทั้งหมดต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password