คลังจ่อออกมาตรการคุมเข้มการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

“โฆษกคลัง” เผย! กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พร้อมรับลูกนายกรัฐมนตรี จ่อออกมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครัฐ หวังเพิ่มเครื่องในการควบคุมการปฏิบัติให้ครอบคลุมมากขึ้น แถมยังช่วยคัดกรองคู่สัญญารัฐที่มีศักยภาพและผลงานดี รวมถึงเพิ่มโอกาสแข่งให้รายใหม่เข้าประมูลงานภาครัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าตามที่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง นั้น ปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ในระหว่างการเสนอมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 มาตรการสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

1.1 เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางจะออกหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยเพิ่มเครื่องมือให้กับหน่วยงานของรัฐให้สามารถระงับหรือจำกัดการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการได้ หากผู้ประกอบการรายใดมีผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.2 การลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพ

กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยจะนำผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการแต่ละสัญญามาประกอบการพิจารณาในการปรับลดระดับชั้นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มมาตรการลงโทษ สำหรับผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบทะเบียน

1.3 การเพิ่มคุณภาพผู้ประกอบการ

กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการชั้นพิเศษ เช่น ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานและคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยจะให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการขอใบรับรอง

2. การเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยเพิ่มสิทธิในการเสนอราคาผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 1 ให้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างในมูลค่างานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้มีโอกาสขึ้นชั้นและมีโอกาสในแข่งขันมากขึ้น

การดำเนินการตามมาตรการข้างต้นจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือในการควบคุมผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถกำกับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งช่วยให้หน่วยงานของรัฐได้คู่สัญญาที่มีศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดี รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพให้เข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น และลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา อันจะทำให้การบริหารงานโครงการงานก่อสร้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป” โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password