BCPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2565 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสที่บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกลุ่มทรัพยากร จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 851 หลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2565 และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 5 ปี

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2560 การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปี 2565 มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่บริษัทฯ ยึดปฏิบัติมาอย่างยาวนานและจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password