ครม.เคาะ MOUแรงงานไทย-ซาอุฯ เตรียม ลงนาม 7 มี.ค.นี้


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างข้อตกลงแรงงานไทย-ซาอุดีอาระเบีย ต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมขยายตลาดแรงงานไทยในตะวันออกกลาง คาด ทั้งสองฝ่าย จะมีการลงนาม วันที่ 7 มี.ค.นี้

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และ ร่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้าน โดยอนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามข้อตกลงในนามของฝ่ายไทย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ร่างข้อตกลงแรงงานทั้ง 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาแรงงานไทย ไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง โดยทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันดำเนินการนำไปสู่ระบบที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งการจัดหาแรงงาน การจัดส่งแรงงานไปทำงาน และการส่งแรงงานกลับประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซึ่งแรงงานและนายจ้างจะมีสิทธิรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับสำนักงานจัดหางาน บริษัทจัดหางาน หรือตัวแทนจัดหางาน ในกรณีละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติและประเภทของงานที่เสนอ ให้มีการจัดหาแรงงาน รวมทั้งค่าจ้าง ผลประโยชน์ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจว่าสวัสดิการและสิทธิของแรงงานไทย ที่ได้รับการว่าจ้างทำงานในซาอุดีอาระเบียได้รับการคุ้มครอง ขณะที่ กระทรวงแรงงาน จะสร้างความมั่นใจว่าแรงงานที่จัดหา ตรงตามเงื่อนไขทางด้านสุขภาพ และปราศจากโรคติดต่อ เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย และผ่านการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสม รวมทั้งจะและดำเนินการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานในการเดินทาง ไปยังซาอุดีอาระเบียและการจัดส่งแรงงานกลับคืนสู่ไทย รวมทั้งสนับสนุนให้แรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ทั้ง 3 ฝ่ายจะทบทวน ประเมินผล และติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงนี้เป็นระยะด้วย โดยร่างข้อตกลงฯนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลา 5 ปี และจะต่ออายุได้อีก 5ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสดงเจตจำนงระงับหรือสิ้นสุดข้อตกลง

“ร่างข้อตกลง เป็นผลสำเร็จจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อ 25-26 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้หารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบียเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงาน” นายธนกร กล่าว และว่า ซึ่งร่างข้อตกลงที่ใช้กับแรงงานทั่วไป เช่น สาขาอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง สุขภาพและบริการ ส่วนร่างข้อตกลงที่ใช้กับแรงงานที่ทำงานบ้าน เช่น แม่บ้าน คนขับรถ พี่เลี้ยงเด็ก คนสวน คาดว่าคณะผู้เดินทางจากซาอุดีอาระเบียจะเดินทางมาไทยในช่วงวันที่ 5-7 มี.ค.65 ซึ่งจะมีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 7 มี.ค.65 นี้ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่เข้มแข็งในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ซาอุ ฯ และขยายตลาดแรงงานไทยในตะวันออกกลางด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password