นิด้าโพลล์ฉีกสุขรัฐบาล! ชี้คนไทยเหนื่อยใจ ‘ปมเศรษฐกิจ-ภัยไซเบอร์’ มากสุดในปี’67

รัฐบาลสุขไม่สนิท! ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ หลังโพลล์ฝั่งนิด้าระบุถึงสิ่งที่คนไทยรู้สึกเหนื่อยหน่ายมากที่สุดในปี 2566 นำโด่งคือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและกลโกลจากมิจฉาชีพออนไลน์ “ภัยไซเบอร์” ส่วนที่มีความสุขมากสุด ไม่พ้นได้อยู่กับครอบครัวและมีงานทำ ไร้โรคภัยและหนี้สิน

ผลสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างประชาชนวัย 18 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาค ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 รวม 1,310 ตัวอย่าง กับหัวข้อ “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา” ซึ่ง ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจเมื่อวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 กลายเป็นความสนใจของคนในสังคมไทยอย่างยิ่ง

เริ่มกับคำถามที่ว่า อะไรคือความสูงของประชาชนในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลสำรวจระบุชัด! พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.75 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน รองลงมา ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง ร้อยละ 18.63 ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ มีเพียงแค่ ร้อยละ 0.07 ที่ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่ายในปี 2566 ที่ผ่านมาคืออะไร คำตอบที่ได้คือ ร้อยละ 58.63 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมา ร้อยละ 25.42 ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล เป็นต้น ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน ร้อยละ 20.23 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 13.89 ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย ร้อยละ 9.62 ระบุว่า ปัญหาการคอรัปชันในทุกระดับ ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ปัญหาการจราจร ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในระบบราชการ ร้อยละ 4.58 ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ และร้อยละ 0.92 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password