ป.ป.ช.เมืองลิง! ลงพื้นที่สกัดโกง ‘2 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ’

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจ 2 โครงการใหญ่ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ที่ใช้งบประมาณรวมเกือบ 3 ล้านบาท พร้อมแนะแนวทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของภาคประชาชน (Open data) ตามแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต และประสานให้ปรับแก้ไขเนื้องานให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต โครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 10 ประกอบด้วย                        

1.) โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย-ขวา โครงการฝายบ้านฉาง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตําบลเขาน้อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ใช้ 1,194,999.99 บาท จากการลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ข้อมูลว่า ระหว่างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขณะที่การขุดลอกในโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทำให้เริ่มมีวัชพืชขึ้น ซึ่งสำนักชลประทานที่ 10 จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้ดูแลบำรุงรักษาตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดกับประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป                                                                                   

2.) โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย-ขวา โครงการฝายบ้านหนองปล้อง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตําบลกุดตาเพชร อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ใช้ 1,799,993.38 บาท จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อมูลว่า ระหว่างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอให้การก่อสร้างฝาย ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกันดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจะเตรียมดำเนินการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชรซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้ดูแลบำรุงรักษาตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดกับประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป                                                                                                                 

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ยังได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมชี้แจงแนวทางในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น การเปิดเผยข้อมูลของโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบติดตาม เป็นต้น นอกจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรียังได้ประสานให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบและแก้ไขจุดที่ยังต้องปรับปรุงของทั้ง 2 โครงการ ให้แล้วเสร็จตรงตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อให้มีความถูกต้องตามเงื่อนไนในสัญญาจ้าง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/category/20180831184638361/list?.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password