‘ที่ปรึกษาฯ รมช.มนพร’ ชี้! ทลฉ.เฟส 3 คืบหน้าตามแผน หลัง รบ.สั่งเร่งรัดโครงการฯ

“ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์” ที่ปรึกษา รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ของ กทท.  หลังจากรัฐบาลเร่งรัดดำเนินการ เผย! เนื้องานคืบหน้าไปเยอะมาก ระบุ! หากโครงการแล้วเสร็จ จะรองรับตู้สินค้าเพิ่มจาก 11 ล้าน เป็น 18 ล้านทีอียูต่อปี แถมช่วยลดต้นทุนขนส่งจากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 12 หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้มากถึง 2.5 แสนล้านบาท   

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นําโดย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) หัวหน้าคณะทํางานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ได้นํา คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อํานวยการ กทท. พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังคณะผู้บริหาร กทท. และตัวแทนผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมรับฟังและแถลงความคืบหน้าติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจ 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ถือเป็นหนึ่งในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มูลค่าโครงการรวมประมาณ 114,000 ล้านบาท แบ่งเป็น กทท. 47% และเอกชน 53% โดยเป็นการพัฒนาและดําเนินการในส่วนของท่าเทียบเรือ F เป็นลําดับแรก ระยะเวลาสัมปทาน 5 ปี เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าจาก 11 ล้าน ทีอียูต่อปี เป็น 18 ล้าน ทีอียูต่อปี เพิ่มสัดส่วนสินค้าผ่านท่าทางรถไฟของ ทลฉ. จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 30 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์จาก 2 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้านคันต่อปี ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุน การขนส่งโดยรวมของประเทศจากร้อยละ 14 ของ GDP เหลือร้อยละ 12 ของ GDP ประหยัดค่าขนส่งประมาณ 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อมุ่งผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูสู่การค้าการลงทุนและเสริมยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางน้ําของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างการท่าเรือแหลม ฉบังระยะที่ 3 โดยงานก่อสร้างทางทะเลในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามแผนการปฏิบัติงานปัจจุบัน 1.90% ต่อเดือน ทําได้ 2.08% ต่อเดือน ส่วนเดือนธันวาคม 2566ตามแผนการปฏิบัติงานปัจจุบัน 1.99% ต่อเดือน ทําได้ 2.00% ต่อเดือน นับเป็นสัญญานที่ดีขึ้นที่การก่อสร้างมีความคืบหน้ามากกว่าแผนงานประจําเดือน

รัฐบาลโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมลงมดูและเร่งรัดการทำงานระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างหรือบริษัทคู่ค้าว่ามีตรงไหนที่ติดขัดและให้เร่งรัดการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปชักชวนนานาชาติให้มาลงทุนร่วมลงทุนกับประเทศไทย” นายทวีศักดิ์ กล่าวสรุปความคืบหน้าของโครงการฯ ณ เดือนธันวาคม 2566

ด้าน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อํานวยการ กทท. กล่าวว่า  กระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) ได้ตั้ง คณะทํางานเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ซึ่งมีการเร่งรัดติดตามการทํางานเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ ทําให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าเร็วขึ้น เพราะเป็นการเชื่อมโยงการกํากับดูแลในทุกภาคส่วนนอกจากการเร่งรัดการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรทางน้ำและบุคลากรแล้ว กทท. ยังได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างนําเรือขุดลอกลําที่เป็นเจ้าของ (Owner) เข้ามาปฏิบัติงานทันที

อีกทั้งยังให้ทํา การสรุปข้อมูลความคืบหน้ารายวันรายสัปดาห์ และวางแผนปฏิบัติงานรายวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EHIA โดยให้รายงานต่อผู้ควบคุมงานและคณะทํางานติดตามการก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งหากมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนในแต่ละวันทางผู้รับจ้างมีหน้าที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและ กกท. ทราบว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง กทท. ยังคงเน้นย้ำกําชับติดตามให้กลุ่มกิจการร่วมค้าฯ และผู้ควบคุมงานให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทํางานเป็นไปด้วยความสอดคล้องต่อเนื่องเพื่อให้สามารถส่งมอบงานตามแผนที่กําหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password