สิงห์เอสเตท จัดงาน S Supply Chain ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ สู่ Carbon Neutral

สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดสัมมนาคู่ค้าธุรกิจ S Supply Chain พร้อมรับมือความท้าทายของภาคธุรกิจไทย กับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสังคมแห่งความเสมอภาค

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S และ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR นำโดย มร. สเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายปฏิบัติการ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พร้อมด้วย นายเข้ม คำวงศ์ปิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการออกแบบและก่อสร้าง สิงห์ เอสเตท นางศิริธร ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมจัดงาน สัมมนาพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ ณ PRIDE lounge อาคาร Singha Complex เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 50 องค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่มีคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2030 และมุ่งสู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมยกระดับการดำเนินงานให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเท่าเทียม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตลอดจนสร้างสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

นายเข้ม ในฐานะ ประธานเปิดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งในเรื่องนโยบายจากภาครัฐ และความต้องการจากลูกค้าที่เรียกร้องให้ทุกธุรกิจต้องแสดงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีตามมาตรฐานระดับสากล งานสัมมนาคู่ค้าธุรกิจที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในการมุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Entrusted and Value Enricher) โดยการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยร่วมมือกับพันธมิตรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวตอบโจทย์ เทรนด์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

“การนำองค์กรมุ่งสู่ Carbon Neutral เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย และต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแรงงานอย่างถูกต้อง ปราศจากแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นธรรม ซึ่งคู่ค้าธุรกิจนับเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจต่อไป” นายเข้ม กล่าว

ด้าน มร.สเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา กล่าวว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแรงสะท้อนที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วย เพราะความต้องการของนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับวาระด้านความเท่าเทียมและความหลากหลาย ซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตามอง

“ความท้าทายเหล่านี้ ทำให้เราต้องผสานความยั่งยืนเข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนานโยบายจัดซื้อสีเขียว นอกจากการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรมแล้ว ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมายกระดับสร้างเป็นเมนู Farm to Table และต่อยอดไปยังของที่ระลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพัก ซึ่งช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้อีกด้วย” นายสเตฟาโน กล่าว งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากคู่ค้าธุรกิจของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ได้แก่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายก่อพงศ์ เผ่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์มาร์เก็ต จำกัด และ นายศราวุธ เลิศมาลีวงศ์ Strategic Business Services Director จาก Ecolab ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ภาวะโลกรวนกับการรับมือของภาคธุรกิจไทย” และ นางสาวสุลักขณา สุธัมมะ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุภาพ จรัลพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด และ นางสาวเพชรรัตน์ วงศ์กมลรัตน์ รองประธานบริหาร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งความเสมอภาค” โดยวิทยากรทุกท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แก่คู่ค้าธุรกิจให้ได้รับทราบถึงกลยุทธ์และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานและร่วมสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password