กยศ. เผย! ‘ม.พะเยา-เทคนิคลำปาง’ แชมป์คืนหนี้ดีสุด – จัด 25 สถาบันคืนหนี้เยี่ยม สร้างต้นแบบจิตสำนึกดี

ผู้จัดการ กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ แชมป์ชำระหนี้ดีสุด คือ ม.พะเยาและ วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง พร้อมจัดลำดับ 25 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด หวังสร้างแบบอย่างที่ดีของจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนฯดีที่สุด ว่า ในปี 2566 นี้ กองทุนฯพบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร  7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  8. มหาวิทยาลัยมหิดล 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 15. มหาวิทยาลัยบูรพา 16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22. มหาวิทยาลัยทักษิณ 23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับในกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบว่าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด โดยเรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 4. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 5. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 6. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 9. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 10. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 11. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 12. วิทยาลัยเทคนิคน่าน 13. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  

14. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 16. วิทยาลัยเทคนิคเลย 17. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 18. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 19. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 21. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 22. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 23. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 24. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 25. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ทั้งนี้ กองทุนฯจะมีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา 50 แห่งดังกล่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุนฯ ส่งผลให้กองทุนฯได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโอกาสต่อไป

ปัจจุบัน กองทุนฯได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,138,102 ราย ผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,819,051 ราย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย และผู้กู้ยืมเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 71,518 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password