กองทัพไทย – กรุงไทย ร่วมพัฒนาบริการและบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจร

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนาม MOU กรุงไทยการให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ National e-Payment ของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ต้นทุนต่ำ รองรับธุรกรรมการชำระเงินของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาบริการด้านสิทธิกำลังพลเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ จึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์ และการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและกำลังพลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้กำลังพลปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มในทุกมิติและทุกช่องทางของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”ธนาคารกรุงไทย มีความพร้อมในการให้บริการระบบบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจรให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย ครอบคลุมบริการรับชำระเงิน-โอน-จ่ายเงิน และการนำส่งเงินของหน่วยงานในระบบเดียวกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai Corporate Online) ที่จะช่วยให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงบริการด้านธุรกรรมต่างประเทศของหน่วยงาน บริการด้านการศึกษา Smart Academy สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ตลอดจนเรื่องการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและกำลังพลทุกระดับของกองบัญชาการกองทัพไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password