คลังแจง ‘จัดสรรพันธบัตรฯปีงบ 1/67 ของคนไทย’ เต็มวงเงิน 2.5 หมื่นล.

ผอ.สบน.แจง! กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 สำหรับประชาชน เต็มวงเงิน 25,000 ล้านบาท ส่วนพันธบัตรฯสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรอีก 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที 3% เปิดจำหน่ายอีกที 18 – 19 มี.ค.นี้

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน. ขอแจ้งผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 25,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ให้แก่ประชาชน ซึ่งสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดยเป็นการจัดสรรในรูปแบบ Small Lot First คือวิธีการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 แบบ Small Lot First จะมีผู้ได้รับจัดสรรวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดต่อรายที่รวมทุกธนาคารตัวแทนจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,515,000 บาท* โดยวงเงินที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567

ในการนี้ สบน.ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะมีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จะเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password