“ภูมิธรรม” มอบ นโยบาย สสว. เน้น 3 เรื่องหลัก ขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

“ภูมิธรรม” มอบ นโยบาย สสว. เน้น 3 เรื่องหลัก ขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริม/สนับสนุน SME เปลี่ยนผ่านมาสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และการสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีปรับตัวสู่การค้ายุคใหม่

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) ได้มีการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ถือเป็นรากฐานและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเอสเอ็มอีมีจำนวนทั้งสิ้น 3,187,378 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 71.0 ของการจ้างงานทั้งระบบ มีส่วนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (SME GDP) ได้ 35.2 ของมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวม

ประธานบอร์ดส่งเสริมฯ สสว. เผยว่า สำหรับนโยบายที่มอบให้กับ สสว. ในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีคือ จากการที่ สสว. เป็นหน่วยงานมีบทบาททั้งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการส่งเสริม เอสเอ็มอีหรือกล่าวได้ว่า เป็นผู้กำหนดทิศทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศ และมีบทบาทในการเป็น System Integrator ของการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ (Gate Keeper) ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศ เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ในอีกด้านหนึ่ง สสว. ยังมีเครื่องมือสำคัญ คือ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเอสเอ็มอีเพื่อลดปัญหา อุปสรรค และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสให้เติบโต จึงกล่าวได้ว่า สสว. เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการจึงได้เน้นใน 3 เรื่องให้ สสว. ในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ประกอบด้วย 1.การลดภาระ ขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ ต้องให้กฎหมายก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

2.การส่งเสริมสนับสนุน ต้องเน้นมาสู่ที่ระบบให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านมาสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เช่นการใช้พลังงานสะอาด เท่าทันกับระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป โดย สสว. จะทำหน้าที่เป็นกองหลังที่ช่วยหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่กำหนดทิศทางหลักในการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เดินหน้าให้ชัดเจน และร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนด้วยการกำหนดตัวอย่างที่จะสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเติบโตได้ เช่น เรื่อง Start up โดยส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม

และ 3.การสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีปรับตัวสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่ง สสว. จึงควรมีแนวทางในการหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวทีการค้าโลก

“นโยบายโดยตรงคือขอให้มุ่งสู่คนตัวเล็ก เพราะคนตัวเล็กโต จะทำให้เศรษฐกิจหมุนอีกหลายรอบ ทำให้คนตัวเล็กเติบโตแล้วจะไปได้ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) คือ 3 C ประกอบด้วย 1. คือ Common 2. คือ Connectivity การสร้างและขยายเครือข่าย 3. Can do คือมั่นใจว่าจะทำได้”

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password