สกพอ. จับมือ สทบ.-กองทุนสื่อฯ เพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชนในอีอีซี

สกพอ. ร่วมมือ สทบ. กองทุนสื่อฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนลงทุนอีอีซี ระยะที่ 2

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยภายหลัง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่า การขับเคลื่อนแผนลงทุน อีอีซี ระยะ 2 (ปี 2565 -2569) ได้วางนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้าหมายสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงจากระดับพื้นฐาน ให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบและปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างชุมชนที่มั่งคั่ง ให้กับคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษทั่วประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง สกพอ. กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะเป็นเรื่องการส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสกพอ. กับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมีการดำเนินโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือจากทั้ง 2 หน่วยงาน จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ การร่วมมือกันส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ด้วยการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการผลิตสินค้า บริการ การค้าขายและการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รวมทั้งมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย และเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมในหลาย ๆ ด้านที่จะดำเนินการร่วมกัน จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ให้ครัวเรือนประชาชนในท้องถิ่นมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า สกพอ.และ สทบ. จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนประชาชนในแต่ละในท้องถิ่น โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่เป็นกลไกสำคัญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของ สกพอ. อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในแต่ละท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และร่วมมือกับ สกพอ. ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายตลอดจนแนวทาง
ให้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้านนายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า สกพอ.และกองทุนสื่อฯ จะร่วมมือกันยกระดับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความรู้ และขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาทักษะการจัดการการตลาด สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายและเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้ทรัพยากร เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีประจำถิ่น พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มีความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนประชาชน

ทั้งนี้ สกพอ.และ กองทุนสื่อฯ จะมีการคัดเลือกชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนนำร่อง โดยจะมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน และให้คำปรึกษาชุมชนดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password